top of page

Aikido-Training im Dojo

Yokomen-Uchi - Shiho Nage

Jodan-Tsuki - Irimi Nage

Yokomen-Uchi - Kote Gaeshi

Ushiro Rote Dori - Kokyu Nage

bottom of page